זימונים לאסיפות

הייב 2040 מו"פ שותפות מוגבלת
ניתנת בזה הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של השותפות, שתתכנס ביום 2022.12.26 .
בשעה 16:00 ,במשרדי השותפות, ברח' הטחנה 1 ,כפר סבא ("האסיפה").
הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה:
אישור סיום כהונתו של רואה החשבון המבקר
הנוכחי של השותפות משרד קוסט, פורר, גבאי את קסירר, רואי חשבון (EY)ומינוי משרד
פהאן קנה ושות', רואי חשבון לכהונה כרואה החשבון המבקר של השותפות, החל מהדוחות
הכספיים של השותפות ליום 31 בדצמבר 2022 ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של השותפות,
והסמכת דירקטוריון השותף הכללי של השותפות לקבוע את שכרו.
המועד האחרון להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית
הינו יום האסיפה -26.12.2022  עד השעה 10:00 ;
המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתפות באסיפה הינו 21.12.2022.
לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי בדבר זימון האסיפה שפרסמה החברה ביום 2022.12.4 באתר
האינטרנט של הרשות לניירות ערך: www.magna.isa.gov.il
ושל הבורסה: maya.tase.co.il
בדו"ח מיידי על כינוס אסיפה (אסמכתא מס' 2022-01-146923)