זימונים לאסיפות

הייב 2040 מו"פ שותפות מוגבלת

14 באפריל 2022

לכבוד                           לכבוד

רשות ניירות ערך            הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

באמצעות המגנ"א          באמצעות המגנ"א

 

ג.א.נ.,

הנדון: דוח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי יחידות ההשתתפות של השותפות

בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000, לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעת עמדה), תשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב"), לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), תש"ס-2000 ("תקנות הוכחת בעלות במניה"), תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001 ולפקודת השותפויות [נוסח חדש], התשל"ה-1975 ("פקודת השותפויות"), ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי יחידות ההשתתפות ("האסיפה"), המקנות זכות השתתפות בזכויות הנאמן כשותף מוגבל בהייב 2040 מו"פ שותפות מוגבלת ("השותפות" ו-"יחידות ההשתתפות", בהתאמה) אשר תתכנס ביום חמישי, ה-16 ביוני 2022 בשעה 16:00, במשרדי השותפות ברח' הטחנה 1, כפר סבא ("משרדי השותפות").

יצוין, כי אם במועד האסיפה יחולו מגבלות למניעת התפשטות נגיף הקורונה, אשר ימנעו את כינוס האסיפה בפועל, תפעל השותפות לאפשר השתתפות באמצעי תקשורת ללא נוכחות פיזית, באופן שבו כל המשתתפים באסיפה יכולים לשמוע זה את זה בו בזמן.

חלק א' – הנושאים העומדים על סדר היום ונוסח ההחלטות המוצעות

 1. פירוט הנושאים שעל סדר יום האסיפה ותמצית ההחלטות המוצעות:
  • דיון בדוחות הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של השותפות לשנת 2021

יובאו לדיון דוחות הדירקטוריון והדוחות הכספיים המבוקרים של השותפות לתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021 כפי שפורסמו במסגרת הדוח התקופתי של השותפות ביום 31 במרס 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-039571) ("דוח תקופתי 2021").

 • אישור הקצאת כתבי אופציה הניתנים למימוש ליחידות השתתפות של השותפות לנושאת משרה בשותפות

אישור הענקת 33,294 כתבי אופציה לא רשומים למסחר של השותפות לסמנכ"ל רגולציה וציות ומזכירת החברה והשותפות, עו"ד לייזה גולדברג-פרחיה" (להלן: "הניצעת" ו-"אופציות השותפות", בהתאמה).

נוסח החלטה מוצעת: "לאשר הענקת 33,294 כתבי אופציה לא רשומים למסחר של השותפות לסמנכ"ל רגולציה וציות ומזכירת החברה והשותפות, עו"ד לייזה גולדברג-פרחיה".

חלק ב' – פירוט נוסף אודות חלק מהנושאים שעל סדר היום

 1. פרטים נוספים אודות נושא 1.2 שעל סדר היום – הקצאת כתבי אופציה הניתנים למימוש ליחידות השתתפות של השותפות לנושאת משרה בשותפות
  • הואיל והנפקה פרטית בשותפות כרוכה באישור אסיפת מחזיקי ההשתתפות, ולאור אי ההלימה להוראות מדיניות התגמול בהקשר של מחיר המימוש של אופציות השותפות כמפורט להלן, מובאת הענקת האופציות לניצעת לאישור אסיפת מחזיקי יחידות ההשתתפות בהתאם להוראות סעיף 65מח(ג) לפקודת השותפויות.

בנוסף, מכיוון שהניצעת הינה עובדת של קבוצת אבנון, בעלת השליטה בשותפות, אשר מכהנת כנושאת משרה בשותפות במסגרת הסכם השאלת עובדים בין קבוצת אבנון לשותפות, מובאת הענקת האופציות לניצעת לאישור, למען הזהירות, כעסקה עם קרוב של בעל שליטה באשר לתנאי כהונתו והעסקתו, בהתאם לסעיף 65נא(ג) לפקודת השותפויות.

 • כל כתב אופציה מאופציות השותפות כאמור יהיה ניתן למימוש ליחידת השתתפות אחת, באופן שהקצאתן של יחידות ההשתתפות, לאחר מימושן בפועל של אופציות השותפות לא תצריך אישור נוסף. 
 • בהנחת הבשלת אופציות השותפות ומימושן המלא, תחזיק הניצעת ביחידות השתתפות המהוות כ-0.71% מסך יחידות ההשתתפות (בדילול מלא).
 • יובהר כי הקצאת אופציות השותפות תעשה בהתאם לתכנית הקצאת האופציות לשנת 2021 שאימצה השותפות ("התכנית").
 • תנאי הענקת אופציות השותפות:
  • מחיר מימוש לכל אופציה – 1 ש"ח.
  • תקופת הבשלה – כתבי האופציה יובשלו לאורך תקופה של שנתיים ממועד ההענקה, בהבשלה רבעונית (הבשלה של 1/8 מכמות כתבי האופציה שהוענקה בכל רבעון) ובלבד שהניצעת תמשיך להיות מועסקת על ידי השותפות או תאגיד קשור.
  • מסלול מס – מסלול רווח הון בגין הענקת המניות והאופציות תחת התוכנית בהתאם להוראות סעיף 102(ב)(2) לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961.
  • מועד ההענקה – מועד אישור האסיפה הכללית של מחזיקי יח' ההשתתפות של השותפות.
  • תקופת פקיעה – 10 שנים.
  • במקרה של סיום כהונתה או עבודתה של הניצעת בשותפות או בתאגיד קשור, הניצעת תהיה רשאית לממש את כתבי האופציה במועד מאוחר ממועד סיום יחסי העבודה, אולם רק ביחס לכתבי האופציה אשר הגיע מועד הבשלתם במועד סיום יחסי העבודה, בהתאם לתקופות ההבשלה של כתבי האופציה ובהתאם לתנאים ולסייגים הקבועים בתכנית בדבר סיום העסקה של ניצע.
  • יתר תנאי אופציות השותפות יהיו בהתאם לתוכנית ולמכתב ההענקה שייחתם בין החברה ו/או השותפות לניצעת וכן בהתאם ובכפוף להוראות להוראות מדיניות התגמול לנושאי המשרה שאומצה בשותפות ("מדיניות התגמול"), למעט מחיר המימוש של אופציות השותפות אשר זהה למחיר המימוש אשר נקבע ביחס להענקה של נושאי המשרה בשותפות ערב ההנפקה לציבור של יחידות ההשתתפות, שנעשתה במהלך שנת 2021.

השווי ההוגן של האופציות במועד הסמוך למועד אישור ההענקה בדירקטוריון החברה הינו 156,779 ש"ח, כאשר לפי מדיניות התגמול של השותפות, תגמול הוני מקסימלי לא יעלה על 318,000 ש"ח, ולכן מבחינת שווי הוגן מירבי התגמול ההוני המוצע עומד בהוראות מדיניות התגמול.

על פי מדיניות התגמול, מחיר המימוש של אופציה ליחידת השתתפות, יקבע לפי המחיר הממוצע של שער יחידת ההשתתפות בבורסה במהלך 30 ימי המסחר שקדמו למועד ההענקה. שער יחידת ההשתתפות הממוצע ב-30 הימים שקדמו למועד הסמוך למועד אישור ההענקה בדירקטוריון החברה הינו כ 575.29 אג'.

 • ועדת התגמול והדירקטוריון דנו בחריגה פרטנית זו מהוראות מדיניות התגמול וקבעו, בין היתר, לאור השווי ההוגן של האופציות, והתחשב בכך שמתן תגמול הוני הוא דרך ראויה לתגמול עובדים ונושאי משרה מבלי להשפיע על תזרים המזומנים של השותפות, וכן לאור העובדה כי הניצעת אינה מקבלת שכר מהחברה ו/או מהשותפות, שהדבר ראוי, וזאת לאחר שנשקלו שיקולים נדרשים בהתאם להוראות סעיף 65מו. לפקודות השותפויות [נוסח חדש], התשל"ה-1975.
 • יצוין כי בסמוך למועד אישור הדירקטוריון את ההענקה, אושר לניצעת תגמול הוני בהייב 2040 השקעות בע"מ, השותף הכללי בשותפות ("השותף הכללי").
 • תנאים להקצאת כתבי האופציה: הקצאת כתבי האופציה לניצעת מהווה הצעה פרטית של ניירות ערך של השותפות, ומשכך תהא כפופה לאישור הבורסה לרישום למסחר של יחידות ההשתתפות שינבעו ממימוש כתבי האופציה כאמור, בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), תש"ס-2000. בד בבד עם פרסום דוח זה, תגיש החברה בקשה לרישום למסחר של יחידות ההשתתפות שינבעו מכתבי האופציה לבורסה.

 

 

חלק ג' – פרטי כינוס האסיפה, הרוב הדרוש, המניין החוקי ואופן ההצבעה

 1. מקום כינוס האסיפה, מועדה, מניין חוקי ואסיפה נדחית
  • האסיפה תתכנס ביום חמישי, ה-16 ביוני 2022, בשעה 16:00, במשרדי השותפות.
  • ניתן לפתוח בדיון באסיפה הכללית אך ורק אם נוכח מנין חוקי בפתיחת האסיפה. מנין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי באי כוחם, לפחות שני (2) בעלי יחידות השתתפות המחזיקים ביחד לפחות חצי (1/2) מהיחידות שהונפקו עד ליום העסקים שקדם לאסיפה ("מניין חוקי").
 • לא נכח מניין חוקי בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה האסיפה ליום ראשון, ה-19 ביוני 2022 בשעה 16:00 במשרדי השותפות ובאסיפה הנדחית ידונו העניינים שלשמם נקראה האסיפה המקורית ("אסיפה נדחית").
 • אם באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה, אזי יהוו מנין חוקי שני בעלי יחידות השתתפות, הנוכחים בעצמם או על ידי באי כוחם, והאסיפה תהיה רשאית לעסוק בעניינים שלמענם היא נקראה. אם לא ימצא מנין חוקי – כאמור לעיל, באסיפה נדחית – תתבטל האסיפה.
 • לענין המנין החוקי, ייחשבו כ"שני בעלי יחידות" גם שני באי כח של בעל יחידות רשום אחד, שהוא חברת רישומים, המשתתפים באסיפה מכח יפויי כח שניתנו להם, בגין יחידות שונות, על ידי אותו בעל יחידות רשום.
 1. זכאות להשתתף בהצבעה
  • בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו- 2005 ("תקנות הצבעה בכתב"), המועד הקובע לעניין הזכאות להצבעה באסיפת מחזיקי יחידות השתתפות הינו יום חמישי ה-19 במאי 2022 ("המועד הקובע").
  • בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 ("תקנות הוכחת בעלות"), מחזיק יחידת השתתפות שלזכותו רשומה יחידת השתתפות אצל חבר בורסה ואותה יחידת השתתפות נכללת בין יחידות ההשתתפות הרשומות במרשם מחזיקי יחידות ההשתתפות על שם חברה לרישומים, יהיה רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה הנ"ל אם ימציא לשותפות אישור בדבר בעלותו ביחידת ההשתתפות במועד הקובע מאת חבר הבורסה בהתאם לטופס 1 שבתוספת לתקנות הוכחת בעלות.
  • בהתאם להוראות תקנה 4א לתקנות הוכחת בעלות, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 44יא5 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה בתקנות הצבעה בכתב) ("מערכת ההצבעה האלקטרונית") – דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל יחידות הנכלל בו.
  • מחזיקי יחידות השתתפות במועד הקובע יכולים להשתתף ולהצביע בעצמם ו/או על -ידי שלוח. את ייפויי הכוח לאסיפה יש להפקיד במשרדי השותפות, במסירה ביד או באמצעות דואר אלקטרוני laiza@avnongroup.com או באמצעות דואר רשום כך שיגיעו לפחות 48 שעות לפני האסיפה הכללית או האסיפה הנדחית, לפי העניין.
  • ייפוי כוח ייחתם על ידי הממנה או על ידי באי כוחו שיש להם סמכות בכתב לכך, או אם הממנה הוא תאגיד, ייעשה המנוי בכתב חתום כדין ע"י התאגיד או בחתימת בא-כוחו המוסמך.
  • מחזיקי יחידות השתתפות המשתתפים בהצבעה או שלוחיהם ידרשו לזהות עצמם על ידי הצגת תעודה מזהה בפני יו"ר האסיפה או בפני מי שמונה לכך על ידי יו"ר האסיפה וכן להציג בפניו את תעודת יחידות ההשתתפות או אישור בדבר בעלותו ביחידת השתתפות במועד הקובע.
  • בעל יחידות שלזכותו רשומות יחידות אצל חבר בורסה ואותן יחידות נכללות בין היחידות הרשומות במרשם בעלי היחידות של השותפות על שם חברה לרישומים ("בעל יחידות לא רשום"), המעוניין להצביע באסיפה הכללית בלי להגיע לאסיפה הכללית ובלי לשלוח מיופה כוח, רשאי להצביע בכתב או במערכת ההצבעה האלקטרונית, בהתאם למפורט להלן.
 2. אופן ההצבעה
  • הצבעה באמצעות כתבי הצבעה והודעות עמדה

בעל יחידות רשאי להצביע באסיפה הכללית בקשר עם אישור ההחלטות שעל סדר היום, באמצעות כתב ההצבעה המצורף לדוח זה. הצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה האמור.

את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות (ככל שיהיו) בגין ההחלטות האמורות ניתן למצוא באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: www.magna.isa.gov.il ("אתר ההפצה") ובאתר האינטרנט של הבורסה בכתובת www.tase.co.il. בעלי היחידות יהיו רשאים לפנות ישירות לשותפות ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה.

חבר הבורסה ישלח, לא יאוחר מחמישה ימים לאחר המועד הקובע, ללא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה (ככל שיהיו), באתר ההפצה, לכל בעל יחידות שאיננו רשום המחזיק יחידות באמצעותו, אלא אם כן הודיע בעל היחידות לחבר הבורסה כי אינו מעוניין בכך, או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

בעל יחידות לא רשום המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, המצורף לדוח זה, את אופן הצבעתו, וימסור אותו לשותפות או ישלח לה אותו בדואר רשום בצירוף אישור בעלות, כך שכתב ההצבעה יגיע לשותפות (לידי נציגה כמפורט להלן) לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

בעל יחידות שאינו רשום, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את יחידות ההשתתפות, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. בעל יחידות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לשותפות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

בעל יחידות הרשום במרשם בעלי היחידות של השותפות המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, המצורף לדוח זה, את אופן הצבעתו, וימסור אותו לשותפות או ישלח לה אותו בדואר רשום, בצירוף צילום תעודת הזהות שלו או צילום דרכונו או צילום תעודת ההתאגדות שלו, כך שכתב ההצבעה יגיע לשותפות (לידי נציגה כמפורט להלן) עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא[1] למשרדי השותפות (לרבות באמצעות דואר רשום) עד 4 שעות פני מועד כינוס האסיפה,  קרי, עד יום ה', ה-16 ביוני 2022, בשעה 12:00, כדלקמן:

 • ביחס לבעל יחידות לא רשום, לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לשותפות אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
 • ביחס לבעל יחידות רשום (בעל יחידות הרשום במרשם בעלי יחידות ההשתתפות של השותפות) לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת ההתאגדות של בעל היחידות הרשום.

בעל יחידות רשאי לפנות למשרדה הרשום של השותפות ולאחר שהוכיח את זהותו למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לשותפות הינו עד 10 ימים לפני מועד כינוס האסיפה (קרי – עד ליום שני ה-6 ביוני 2022).

המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה מטעם השותפות שתכלול את תגובת דירקטוריון השותף הכללי להודעות העמדה מטעם בעלי היחידות הינו לא יאוחר מ-5 ימים לפני מועד כינוס האסיפה (קרי – עד ליום חמישי ה-9 ביוני 2022).

 • הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני

בעל יחידות שאינו רשום, רשאי להצביע ביחס להחלטות שעל סדר היום כמפורט לעיל, באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת ההצבעה האלקטרונית כהגדרתה בתקנות ההצבעה ("כתב ההצבעה האלקטרוני").

חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף 44יא4(א)(3) לחוק ניירות ערך לגבי כל אחד מבעלי היחידות הלא רשומים המחזיקים ניירות ערך באמצעותו במועד הקובע ("רשימת הזכאים להצביע במערכת"); ואולם, חבר בורסה לא יכלול ברשימת הזכאים להצביע במערכת בעל יחידות שהעביר לו עד השעה 12:00 בצהריים של המועד הקובע הודעה כי אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית, לפי תקנה 13(ד) לתקנות הצבעה בכתב.

חבר בורסה יעביר, סמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית ("אישור מסירת הרשימה"), לכל אחד מבעלי היחידות המנויים ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעים אלקטרוניים או באמצעות מערכות

[1]           לעניין זה "מועד המצאה", הינו המועד בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו למשרדי השותפות.

התקשרות המקושרות למחשב חבר הבורסה, את הפרטים הנדרשים לשם הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית.

בעל יחידות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית רשאי לציין את אופן הצבעתו ולהעביר אותה לשותפות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תפתח להצבעה בתום המועד הקובע ותסתיים 6 שעות לפני מועד האסיפה (היינו, ביום ה', ה-16 ביוני 2022, בשעה 10:00), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית.

ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה. הצביע בעל יחידות ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. לעניין זה, הצבעה של בעל יחידות עצמו או באמצעות שלוח תיחשב כמאוחרת להצבעה באמצעות כתב ההצבעה האלקטרוני.

 1. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המוצעות
  • הרוב הנדרש לאישור ההחלטה כמפורט בסעיפים 1.1 ו-1.2 לעיל הינו כאמור בסעיפים 65מח(ג) ו-65נא(ג) לפקודת השותפויות, לפיו נדרש רוב קולות בעלי היחידות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה ובלבד שיתקיים אחד מאלה:
   • במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי יחידות ההשתתפות שאינם חברת השותף הכללי או בעל השליטה בה או בעלי עניין אישי באישור העסקה המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי יחידות ההשתתפות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;
   • סך קולות המתנגדים מקרב בעלי יחידות ההשתתפות האמורים בסעיף קטן 4.1.1 לעיל לא עלה על שיעור של שני (2) אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בשותפות.

בעל מניה המשתתף בהצבעה יודיע לשותפות לפני ההצבעה באסיפה או, אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה – על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו ענין אישי באישור העסקה אם לאו; לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה.

 1. עיון בכתבי ההצבעה

מחזיק יחידת השתתפות אחד או יותר המחזיק ביחידות השתתפות בשיעור המהווה חמישה (5) אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בשותפות, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בשותפות, כהגדרתו בסעיף 65נא(א) לפקודת השותפויות זכאי, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות הצבעה בכתב.

 1. שינויים בסדר היום / המועד האחרון להמצאת בקשה לכלול נושא בסדר היום על ידי בעל יחידות
  • לאחר פרסום דוח זה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא/ים לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, וניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה שהתפרסמו בדיווחי השותפות שבאתר ההפצה.
  • בהתאם להוראות סעיף 65 (לב) לפקדות השותפויות, בעל יחידות השתתפות, אחד או יותר, שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מדירקטוריון השותף הכללי עד 7 ימים לאחר זימון האסיפה לכלול נושא בסדר היום של האסיפה, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כללית.
  • מצא דירקטוריון השותף הכללי כי נושא שהתבקש לכללו בסדר היום מתאים להיות נדון באסיפה, תכין השותפות סדר יום מעודכן וכתב הצבעה מעודכן, ככל שיידרש, ותפרסם אותם באתר ההפצה לא יאוחר מ-7 ימים אחרי המועד האחרון להמצאת הבקשה להכללת נושא נוסף על סדר היום. מובהר, כי אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בהודעה על זימון האסיפה.
 2. עיון במסמכים ונציג השותפות לעניין הטיפול בדוח זה

ניתן לעיין בדוח זה ובנוסחן המלא של ההחלטות המוצעות במשרדי השותפות, לאחר תיאום מראש עם עו"ד לייזה גולדברג, נציגת השותפות לעניין הטיפול בדוח זה, בטל': 03-6914564 בימים א'-ה' בין השעות 10:00-16:00 וזאת עד למועד כינוס האסיפה ובתיאום מראש, וכן באתר ההפצה.

 

בכבוד רב,

 

הייב 2040 מו"פ שותפות מוגבלת

הייב 2040 השקעות בע"מ – השותף הכללי

 

על ידי אביעד גרינפלד, מנכ"ל משותף ודירקטור