זימונים לאסיפות

הייב 2040 מו"פ שותפות מוגבלת ("השותפות" )
ניתנת בזה הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של השותפות, שתתכנס ביום
05.06.2023 , בשעה 11:00 , במשרדי השותפות, ברח' הטחנה 1, כפר סבא ("האסיפה") .
הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה: (1) דיון בדוחות הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של
השותפות לשנת 2022 ; (2) אישור מינוי מחדש של משרד פהאן קנה ושות', רואי חשבון, כרואה
החשבון המבקר של השותפות עד תום האסיפה השנתית הבאה של השותפות והסמכת
דירקטוריון השותף הכללי לקבוע את שכרו. (3) אישור מינויו מחדש של סבטי, קצב ושות'
כמפקח של השותפות ואישור שכר מפקח.
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינ ו 25.5.2023 ; המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה
לחברה הינו יום האסיפה – 05.06.2023 עד השעה 07:00 ; המועד האחרון להצבעה באמצעות
מערכת ההצבעה האלקטרונית הינו יום האסיפה – 05.06.2023 עד השעה 05:00 ; המועד הקובע
לעניין הזכאות להשתתפות באסיפה הינו 15.5.2023 .
לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי בדבר זימון האסיפה שפרסמה החברה ביום 1.05.2023 באתר
האינטרנט של הרשות לניירות ערך: www.magna.isa.gov.il ושל הבורסה:
www.maya.tase.co.il , בדוח מיידי על כינוס אסיפה (אסמכתא מס' 046683-01-2023 . )